گروه های پژوهشی


گروه های پژوهشی موسسه  :

گروه پژوهشی مدیریت فناوری 

 •   شناسایی موانع و چالش های توسعه فناوری
 •   ایجاد و توسعه زیر ساخت های توسعه فناوری
 •   رصد، شناسایی و ارزیابی فناوری
 •   آینده نگری و آینده نگاری فناوری
 •   طراحی و اجرای روش های انتقال فناوری

گروه پژوهشی انتقال فناوری

 • مطالعه و ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های حوزه انرژی
 • ارزیابی و رصد بازارهای انرژی
 • تهیه برآوردهای اقتصادی در حوزه انرژی
 • تهیه طرح های توجیهی پروژه ها

گروه پژوهشی اقتصاد انرژی

 • طراحی مدل های مدیریت کلان و خرد انرژی
 • طراحی سامانه های جامع مدیریت انرژی
 • مدیریت تولید و مصرف انرژی