: نگاه اجمالی به گازطبيعي در ايران و طرق بهره مندي از آن

خلاصه مقاله: ايران با دارا بودن حدود 27 تريليون متر مكعب گاز طبيعي، رتبه دوم جهان را در بين كشورهاي دارنده گاز طبيعي دارا مي باشد از اين رو استفاده مناسب از اين موهبت الهي امري بسيار مهم و حائز اهميت است. به اين جهت در اين مقاله به طرقي كه مي توان از گاز طبيعي بهره برد نگاه اجمالي شده است و به مواردي همچون مصرف داخلي، تبديل گاز به فرآورده هاي با ارزش، تزريق گاز به مخازن نفت جهت ازديادبرداشت و صادرات پرداخته شده است.