آیا صادرات گاز منافع ملی را تامین می نماید ؟

...

عنوان

آیا صادرات گاز منافع ملی را تامین می نماید ؟

چکیده

فرصت های متعددی در بهره برداری واستفاده از منابع خدادادی نفت وگاز وجود دارد که با صادرات خام این محصولات ، این دسترسی به حداقل کاهش خواهد یافت

هدف

1-     بررسی ميزان مصرف داخلي گاز طبيعي

کارفرما

2-      مقايسه توليد ومصرف گازطبيعي دركشور

زمان اجرا

3-     بررسی وضعيت جهاني بازار گاز

وضعیت

4-      بررسی وضعيت جهاني نفت در آينده