ارائه پیشنهاد طرح CCS

...

عنوان

ارائه پیشنهاد طرح CCS

چکیده

طی دهه ی گذشته موضوع تغییر آب و هوا وآلودگی محیط زیست دیگر فقط به عنوان دغدغه ی کشورهای صنعتی باقی نمانده و کشورهای در حال توسعه ی متعددی نیز به جمع فعالان این عرصه پیوسته اند تا بتوانند اولا، با آینده نگری از تبدیل موضوع تغییرات آب و هوایی به مانعی برای توسعه ی دراز مدت پیشگیری نمایند و دوما، با استفاده از مشوق های جهانی موجود در این عرصه این چالش را تبدیل به فرصتی برای توسعه ی ملی نمایند.

اهداف

1- بررسی و تعیین چالش ها، قابلیت ها، و مشوق های  موجود داخلی و جهانی در جهت اجرایی کردن فن آوریCCS

2- ارزیابی  و امکان سنجی اجرایی فن آوریCCS  در ایران در سه  مرحله ی جذبCapture))، انتقال  (Transport) , ذخیره ی(Sequestration)   دی اکسید کربن  با تاکید بر قابلیت استفاده از آن در بازیافت نفت

3- پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای توسعه ی هماهنگ فن آوریCCS در سطح کشور در مقیاس های آزمایشی (پایلوت) و صنعتی

1-      تدوین چهارچوب و استاندارد اولیه فنی برای تعریف و طراحی پروره هایCCS  در سطح کشور

کارفرما

مدیریت پژوهش وفناوری شرکت ملی نفت ایران

زمان ارائه

زمستان 90

وضعیت

دردست پیگیری