بازارمشترک فناوری انرژی کشورهای ایران ،CIS وکشورهای حاشیه خلیج فارس

...

عنوان

بازارمشترک فناوری انرژی کشورهای ایران ،CIS  وکشورهای حاشیه خلیج فارس

چکیده

وجود ذخایر عظیم نفت وگاز فرصت بسیار مناسبی برای همگرایی وهمکاری میان کشورهای منطقه برای دستیابی به فناوری های این صنعت وشکل گیری بازار بزرگ انرژی می باشد .

اهداف

1-      شکل گیری بازار بزرگ انرژی منطقه خلیج فارس

2-      تعمیق وگسترش روابط کشورهای منطقه

3-      زمینه سازی برای سرمایه گذاری در تدوین وجذب فناوری

4-      کاهش وابستگی کشورهای منطقه به دول بیگانه

5-      ایجاد اشتغال وارزش افزوده برای کشورهای منطقه

6-      . . .

کارفرما

آزاد

زمان اجرا

پاییز 90

وضعیت

اتمام یافته