بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تامین مالی در بخش بالادستی نفت وگاز

...

عنوان

بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تامین مالی در بخش بالادستی نفت وگاز

چکیده

درخلال سالهای گذشته ، قراردادهای بیع متقابل ، چارچوب اصلی همکاری با شرکتهای خارجی بوده است . دراین طرح ، قراردادهای بیع متقابل راازدیدگاه تامین منافع ملی وامکان افزایش بازیافت از منایع نفتی باتوجه به خصوصیات ویژه ذخایر نفتی کشور ، بررسی وارزیابی شده است .

اهداف

1-      بررسی مفاهیم اساسی وکاستی های قراردادهای بیع متقابل با توجه به وضعیت مخازن نفت وگاز کشور

2-      ارزیابی عملکرد قراردادهای بیع متقابل

3-      ارائه قانون پیشنهادی برای بهره برداری از ذخایر نفت وگاز کشور

کارفرما

دفتر همکاری های فناوری

زمان اجرا

بهار 85

وضعیت

اتمام یافته