بررسی نظام آماری وچارچوب های تحلیلی موجوددربازارهای نفت وگاز

... نهادهای آماری با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به انرژی در سطح جهان ، اقدام به ارائه آمارهای مختلف در خصوص کم و کیف عرضه و تقاضای جهانی نموده و در مقاطع مختلف ، موضع‌گیری های معنادار و مبتنی بر اهداف و منافع کشورها و بلوک های متبوعه را دنبال می نمایند . از دیگر اهداف اصلی این نهادها ، تاثیر گذاری بر تصمیم گیری کشورهای تولید کننده و جهت دهی مستقیم و غیر مستقیم سیاست های این کشورها است . دراین گزارش سعی شده است با ارائه اسناد متقن ومعتبر ، پرده از عملکرد این نهاد ها برداشته و ضرورت تشکیل نهاد ملی آمار انرژی را اثبات نماید .