بررسی وضعیت ذخایر اولیه وثانویه مخازن نفتی کشور وامکان سنجی تولید وازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشم انداز1404

...

عنوان

بررسی وضعیت ذخایر اولیه وثانویه مخازن نفتی کشور وامکان سنجی تولید وازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشم انداز1404

چکیده

بررسی وضعیت مخازن نفتی ایران بیانگر آن است که با کاهشی 10 درصدی در تولید نفت روبرو هستیم . این مطالعه سعی نموده است تابا بررسی دقیق وکارشناسانه ذخایر نفت کشور ، مدل مناسبی برای تزریق گاز به میادین نفتی با هدف حفظ فشاراولیه وافزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی را ارائه نماید.

اهداف

1-      آگاهی رسانی به مسئولین نظام درخصوص وضعیت میادین نفتی

2-      ارائه مدل مناسب به منظور برداشت صیانتی از مخازن

3-      محاسبه گاز مورد نیاز در سه سناریو ی افزایش تولید

4-      طراحی خطوط لوله انتقال گاز مورد نیاز برای تزریق

کارفرما

دفتر همکاری های فناوری

زمان اجرا

زمستان 85

وضعیت

اتمام یافته