تهیه فاز صفر(ساختار شکست وهزینه ) طرح تکمیل و ارتقاء نظام نو آوری بخشی صنعت نفت

...


عنوان

تهیه فاز صفر(ساختار شکست وهزینه ) طرح تکمیل و ارتقاء نظام نو آوری بخشی صنعت نفت

چکیده

در این پروژه که حاصل بررسی های علمی و عملی بیش از یک دهه از سوی متخصصان ،صاحب نظران ،کارشناسان ،مدیران و مجریان در حوزه های صنعت ،دانشگاه ونظام اجرایی کلان کشور بوده و پس از نقد و تحلیل در جلسات متعدد کارشناسی ، مورد تایید ذی نفعان بخش های اصلی صنعت نفت نیز قرار گرفته است،ضمن ارایه مدلی جامع به فراخور شرایط درونی و محیطی صنعت نفت کشور درحوزه مسئله شناختی عدم توسعه ،برای نخستین بار تجویز و توصیه های سیاستی با قابلیت پیاده سازی را که شاید خلاء تلاش های پیشین جهت رفع کاستی ها باشد،مد نظر قرار می دهد.

اهداف

1-     مرور ادبیات نظام های فناوری و نوآوری

2-     انجام مطالعات و پروژه های انجام شده مرتبط با موضوع

3-     اجرای طراحی مفهومی پروژه و ارائه ساختار شکست کار بر اساس طراحی مفهومی

کارفرما

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

زمان اجرا

زمستان 90

وضعیت

اتمام یافته