طرح توجیه اقتصادی پروژه ساخت مجتمع تجاری- تفریحی ایرانیان درمسکو

...

عنوان

طرح توجیه اقتصادی پروژه ساخت مجتمع تجاری- تفریحی ایرانیان درمسکو

چکیده

با توجه به اهمیت روابط دو کشور ایران وروسیه وشرایطی که می تواند زمینه ساز توسعه روابط گردد ، این طرح مطالعاتی با هدف جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد مرکز ایرانیان در مسکو اجرا گردید . 

اهداف

شناسایی موانع ومشکلات پیش روی طرح

بررسی ضوابط وقوانین روسیه برای اجرای طرح

بررسی مقدماتی از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

کارفرما

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو

زمان اجرا

زمستان 88

وضعیت

اتمام یافته