عسلویه مهد فناوری انرژی خلیج فارس

...

عنوان

  عسلویه مهد فناوری انرژی خلیج فارس

چکیده

  اين مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن ويژگي‌هاي منطقه عسلويه، توان بالقوه آن در تبديل شدن به يک مرکز اقتصادي فناور محور در سطح منطقه را بررسي نمايد

اهداف

1-     بررسي شرايط موجود و شناسايي موانع، چالش‌ها و فرصتهاي پيش روي منطقه عسلويه در حوزة فناوري

2-     مطالعة موردي مناطق مختلف در جهان كه مي‌توانند به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرند

3-     تعيين چشم‌انداز، مأموريت، اهداف و راهبردهاي منطقة ويژه پارس و انتخاب مدل مناسب توسعه فناوري

کارفرما

  سازمان منطقه ویژه انرژی پارس

زمان اجرا

  زمستان 88

وضعیت

  اتمام یافته