فرهنگ مفاهیم فناوری ومدیریت فناوری

...

 عنوان

فرهنگ مفاهیم فناوری ومدیریت فناوری

چکیده

با بهره گيري از منابع و ماخذ معتبر، تعريفي علمي و واقعي از فناوري و ساير مولفه هاي مرتبط با آن كه از جامعيت لازم برخوردار مي باشد را ارائه نماید تا با مبنا قراردادن آن هماهنگي اصولي در توسعه فناوري صنعت نفت را بدست آورد.

اهداف

ارائه تعریف جامع وکامل درخصوص مفاهیم فناوری

فرهنگ سازی در خصوص آشنایی با مفاهیم فناوری

کارفرما

دبیرخانه همایش توسعه فناوری در صنعت نفت

زمان اجرا

پاییز 86

وضعیت

اتمام یافته