نحوه تخصيص منابع طرحها و پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در برنامه توسعه پنجم

...

عنوان

نحوه تخصيص منابع طرحها و پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در برنامه توسعه پنجم

چکیده

يكي از روش‌هاي ميان‌بر براي پياده‌سازي اقتصاد دانش بنيان، توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و اجراي موضوعاتي است كه براساس مزيت‌هاي فوق از بيشترين ارزش افزوده در زنجيرة ارزش برخوردار باشند.در اين گزارش سعي شده است تا با معرفي زنجيره‌هاي ارزش كه به صورت كلي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي مطرح هستند و بيان مصاديق و مثال‌هايي براي هر يك، توجه مسئولين و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي كشور را به اهميت و لزوم توسعة زنجيره‌اي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي معطوف نماييم.

اهداف

معرفی اقتصاد دانش بنیان

معرفی روش بودجه ریزی بر اساس زنجیره ارزش محصولات

ارائه الگوهای مناسب در صنعت نفت در راستای زنجیره ارزش

کارفرما

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور

زمان اجرا

زمستان 88

وضعیت

اتمام یافته