سلسله همایش های توسعه فناوری در صنعت نفت

... همایش های توسعه فناوری در صنعت نفت به منظور تبدیل صنعت نفت از یک بنگاه اقتصادی (بهره بردار) به یک صنعت دانش بنیان (فناور محور) برگزار گردید.